CAUTA BATERIA
Auto / Moto
Tractiune
Semitractiune
Stationare
Redresoare
Accesorii Baterii
Fotovoltaice
Produse

Protectia mediului

ISO_14001 SC CARANDA BATERII SRL, producator de baterii acide cu Plumb, are preocupari permanente privind asigurarea conditiilor moderne de fabricatie si de Protectia Mediului, prin tehnologii de inalt nivel si instalatii noi care sunt prevazute cu sisteme de filtrare pentru retinerea substantelor nocive, conform normelor europeene.

POLITICA noastra in DOMENIUL MEDIULUI , SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

CARANDA BATERII® este specializata in productia si comercializarea de acumulatori auto, moto, tractiune si stationari, are un impact pozitiv asupra mediului prin recuperarea deseurilor de acumulatori de pe piata. Organizatia noastră urmăreşte crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic, ca bază pentru o dezvoltare durabilă si o reducere a nivelului de risc la locurile de munca, fara ca prin aceasta sa fie afectata calitatea produselor si serviciilor realizate. Prin intermediul sistemului de management integrat implementat în organizaţie in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 14001:2015, alaturi de cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015 deja certificat, ne orientăm activitatea în următoarele direcţii de acţiune:

 • desfăşurarea activitatii în deplină conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu si SSO aplicabile activităţilor, serviciilor şi produselor noastre, precum si cu alte cerinte la care am subscris;
 • îmbunătăţirea permanenta a performanţelor de mediu si SSO, prin controlul şi influenţarea aspectelor semnificative de mediu si al riscurilor identificate in organizatie, în conformitate cu programul de management adoptat;
 • adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluare;
 • utilizarea eficienta a resurselor în toate activităţile noastre;
 • imbunatatirea modului actual de gestionare al deseurilor, precum si mentinerea calitatii factorilor de mediu si munca in limite legale;
 • prevenirea poluarii factorilor de mediu si a potentialelor poluari accidentale;
 • asigurarea unei intretineri corespunzatoare a utilajelor, echipamentelor si dispozitivelor, astfel incit acestea sa fie sigure in functionare;
 • asigurarea unor locuri de munca si un mediu de munca in conditii de securitate si sanatate pentru toti angajatii si colaboratorii care isi desfasoara activitatea in cadrul firmei;
 • implicarea tuturor angajatilor în activitatea de identificare si evaluare a riscurilor privind securitatea si sanatatea ocupationala si identificarea masurilor de prevenire si protectie;
 • instruirea si constientizarea intregului personal cu privire la importanta respectarii procedurilor de control operational pentru mediu si munca precum si utilizarea permanenta a sistemelor, dispozitivelor si echipamentelor de protectia muncii;

Managementul la cel mai înalt nivel analizează periodic implementarea şi funcţionarea sistemului de management integrat şi se angajează pentru îmbunătăţirea continuă a acestuia. Toţii angajaţii, indiferent de statutul lor, sunt răspunzători în a-şi asuma în mod activ realizarea strategiei şi politicii noastre de mediu si SSO.

Director General: Roxana Jeglinschi

 

PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

 

1.Introducere

Operatorii economici care sunt generatori de deșeuri în urma activităților desfășurate, punerii de piață a produselor care pot fi considerate deșeuri după utilizare sau în urma importului, au obligația să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generate.

În concordanță cu OUG 92/2021, privind regimul deseurilor, art. 44 (1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.(3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării, programul de prevenire și reducere a cantității de deșeuri însumează toate măsurile luate de organizație înainte ca un produs să fie considerat deșeu în vederea reducerii impactului asupra mediului înconjurător și minimizarea cantității acestora.

2.Date privind activitatea Caranda Baterii SRL:

 • Producerea și comercializarea de baterii;
 • Activități de birou;
 • Livrarea către clienți.

3.Tipurile de deșeuri generate

 • Deseuri municipale amestecate – nepericulos; cod 20 03 01
 • Deșeuri de hârtie si carton (maculatura, coperti dosare, resturi din producerea produselor finite) – nepericulos; cod 20 01 01
 • Alte baterii şi acumulatori (baterii portabile)-nepericulos; cod 16 06 05
 • Deseuri de ambalaje de hartie si carton- nepericulos; cod 15 01 01
 • Deseuri de ambalaje de materiale plastice (folie) – nepericulos; cod 15 01 02
 • Deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17; cod 08 03 18
 • Deşeuri de echipamente electrice și electronice casate-periculos; cod 16 02 13*
 • Deşeuri de echipamente electrice și electronice casate-nepericulos 16 02 14
 • Deșeuri de baterii- periculos; cod 16 06 01*
 • Deșeuri de ambalaje lemn (paleți)-nepericulos; cod 15 01 03
 • Deșeuri de materiale plastice (altele decât ambalajele)-nepericulos; cod 20 01 39
 • Deșeuri de hârtie si carton (suport etichete)-nepericulos; cod 20 01 01
 • Deșeuri de ambalaje materiale plastice, (polistiren)- nepericulos ;cod 15 01 02
 • Deseuri de tuburi flourescente si alte deseuri cu continut de mercur 20 01 21*

4.Managementul deseurilor generate

Deseurile produse la nivelul societatii noastre sunt un domeniu de mare interes, drept pentru care respectam cu rigurozitate urmatoarele aspecte:

 • Deseurile sunt colectate separat, in locuri special amenajate, codificate conform Anexei nr.2, din HOTĂRÂREA nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
 • Avem incheiate contracte cu agenti economici in vederea transferului de responsabilitate pentru anumite tipuri de deseuri (ex. Baterii uzate);
 • Predam deseurile reciclabile, in baza unor contracte incheiate, unor colectori si reciclatori si verificam periodic validitatea/valabilitatea autorizatiilor de mediu pe care acestia le detin.

5.Monitorizarea Deseurilor Generate

Perioada de stocare temporara nu trebuie sa depaseasca 1 an, în cazul deseurilor periculoase care urmeaza sa fie eliminate si 3 ani in cazul in care deseurile urmeaza sa fie predate unui colector in vederea reciclarii sau valorificarii.

In conformitate cu obligatiile legislative in vigoare privind managementul deseurilor, societatea noastra intocmeste evidenta gestiunii lunar, in baza formularelor stabilite de HG 856/200 si raporteaza anual datele catre Agentia pentru Protectia Mediului.

In momentul predarii deseurilor catre colector/reciclator, se intocmesc documente dedicate fiecarui tip de deseu, de forma Anexa 2 sau 3.

6.Măsuri privind prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri generate.

Primul pas pe care îl facem este colectarea separată a deșeurilor în locuri delimitate și etichetate corespunzător.

Al doilea pas fiind valorificarea deșeurilor, urmată de eliminarea dacă valorificarea nu a fost posibilă.

6.1.Instruirea personalului

Angajații sunt instruiți în vederea prevenirii generării, colectării și reutilizării de deșeuri.

Utilizarea documentelor în format electronic precum și păstrarea acestora în baze de date, reducând pe cât este posibil printarea acestora.

Utilizarea cât  mai mică a iluminatului artificial.

6.2.Minimizarea producerii de deșeuri de hârtie/carton

Printarea documentelor față-verso pentru utilizarea unei cantități cât mai mici de hârtie, ulitizarea lor ca ciorne și printarea cât mai limitată, dacă este absolut necesar formatul fizic.

Reutilizarea cutiilor de carton în depozitare.

Predarea deșeurilor unui operator economic autorizat care recicleză prin valorificare.

6.3.Gestionarea eficientă a deșeurilor de lemn

Depozitarea corespunzătoare a ambalajelor din lemn.

Reutilizarea paleților de lemn ca ambalaj de transport.

Predarea deșeurilor unui operator economic autorizat care recicleză prin valorificare.

6.4.Gestionarea eficientă a deșeurilor de materiale plastice

Depozitarea în recipiente și locuri corespunzătoare, ferite de intemperii și umiditate.

Achiziționarea de produse lichide în recipiente cu volum mare (apă, soluții de curățare)

Renunțarea la paharele din plastic/hârtie pentru consumul de lichide.

Predarea deșeurilor unui operator economic autorizat care recicleză prin valorificare și eliminare.

Încheierea unui contract cu un operator economic cu autorizație de mediu, pentru predarea ambalajelor de polistiren pentru valorificarea acestuia.

6.5.Gestionarea eficientă a bateriilor uzate

Depozitarea bateriilor uzate în containere speciale, în locuri amenajate corespunzător, etichetate conform.

Predarea acestora unui operator specializat în colectarea și reciclarea deșeurilor periculoase de baterii.

Creșterea gradului de colectare conform legislației în vigoare.

Transportul acestora cu aprobare de la ISU în conformitate cu legea în vigoare H.G. nr. 1061 din 10 septembrie 2008.

6.6.Gestionarea eficientă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Depozitarea în recipiente separate dedicate tipului de deșeu.

Predarea către un operator economic autorizat care recicleză prin valorificare și eliminare.

Prelungirea duratei de viață prin revizii și reutilizarea echipamentelor reparate.

 

6.7.Gestionarea eficientă a deșeurilor de tonere de imprimante

Depozitarea în recipiente destinate tipului de deșeu.

Reutilizarea cu un număr maxim de reumplere al acestora.

Predarea către un operator economic autorizat care recicleză prin valorificare și eliminare.

7.Obiectivele noastre

 • Planificarea instruirilor la o perioadă de timp.
 • Alegerea furnizorilor care comercializeză produse cu ambalaje ‘verzi’ în măsura în care acest lucru este posibil sau cel puțin ambalaje ce se pot reclicla în cea mai mare parte prin operația de valorificare.
 • Achiziționarea de produse de curățenie eco.
 • Înlocuirea tuburilor fluorescente cu leduri economice.
 • Înlocuirea termometrelor cu mercur din laborator cu termometre electronice.

Concluzie

      In sensul celor prezentate in acest document, Caranda Baterii se angajeaza sa previna si sa minimizeze gener area de deseuri, sa gestioneze eficient deseurile rezultate din activitatea proprie si sa indeplineasca prevederile legislative prinvind procentele de reciclare/valorificare la nivel de societate.

ScreenClip

Certificarile de conformitate obtinute de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Datorita noilor dotari cu o tehnologie de varf la nivel european, respectand legislatia nationala si cea europeana privind Protectia Mediului, unitatea noastra este certificata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

ScreenClip [1]

Recuperarea si reciclarea bateriilor uzate pentru reciclarea plumbului

Bateriile uzate predate de clientii nostri sunt colectate conform HG 1132/2008. In acest fel, bateriile auto, stationare si de tractiune, precum si acumulatorii care contin substante periculoase sunt reciclate. Contribuim astfel la reducerea consumului de resurse naturale si la protectia mediului inconjurator (bateriile uzate necolectate polueaza apa, aerul si solul).
SC CARANDA BATERII SRL, colecteaza bateriile uzate prin reteaua proprie, asigurand transportul cu mijloace auto autorizate, in scopul valorificarii lor in unitatile specializate, respectand legislatia nationala si europeana.

ScreenClip [2]

Tratamentul apelor reziduale

Apele acide rezultate pe fluxul tenologic la spalarea gazelor, la spalarea bateriilor si la prepararea electrolitului sunt neutralizate in noua statie de neutralizare automata prevazuta cu sistem de reglare
si monitorizare a pH – ului pe calculator, asigurand astfel permanent calitatea apelor uzate impusa de normele privind evacuarea in retelele orasenesti.

ScreenClip [3]

Captare si purificare gaze

Pentru asigurarea permanenta a conditiilor de Protectia Mediului inconjurator si a mediului de lucru, CARANDA BATERII® a investit in anul 2007 sume importante in acest sens.
Instalatia automata de formare electrochimica a acumulatoarelor auto este prevazuta cu un sistem de captare si purificare a gazelor rezultate in timpul procesului tehnologic reducand concentratia acestora cu mult sub limita admisa atat in mediul de lucru cat si la evacuarea in atmosfera.

Prezentare video
Aniversare 25 de ani
Testare automata
Produsele noastre
sunt verificate
inaintea punerii in vanzare cu ajutorul
laboratorului de testare automatizata
DIGATRON.
Doi oameni

Customer login

parola uitata